ADysTrain
User area
  E-books
  E-learning
  Downloads
Partner area
  Forum
VCE
Project Partners
FH Joanneum / University of Applied Sciences

FH Joanneum on suhteellisen nuori laitos. Sillä on jo laaja amk-tasoinen kansainvälisten koulutuslaitosten kumppanuusverkosto (tällä hetkellä noin 50 laitosta ympäri maailmaa, pääasiassa Euroopassa). Laitoksella on verkostoon kuuluvien kumppaneittensa kanssa paljon erilaisia toimintamuotoja, mukaan lukien opiskelijavaihto.

FH Joanneum on yksi projektin kumppani. Opetuksen lisäksi laitoksen Kansainvälinen hallinto -tutkinto-ohjelmassa tehdään tutkimus- ja kehitystyötä. Seuraavat alueet ovat nousseet laitoksen toiminnan tärkeimmiksi osa-alueiksi: Oppiminen ja opettaminen kansainvälisessä ja kulttuurien välisessä yhteydessä, yrittäjyys, pk-yritysten kansainvälistyminen, ylemmän koulutuksen laatuvaatimukset, innovaatiopolitiikka ja alueellinen kehittyminen, johtamisresurssit ja henkilöstön valinta, seminaarien ja kurssien kehittäminen ja toteuttaminen. Valinnat ovat tapahtuneet laitoksen kehitysyksikön tekemän kehitystyön, opinto-ohjelman strategisten painopisteiden ja ulkopuolisten tahojen (yritykset, julkiset laitokset, yhteistyökumppanit ja mahdolliset rahoittajat) vaatimusten pohjalta.

Tri. Gerhard Apfelthaler (osastojohtaja), MMag Christa Mueller ja Tri Martin Neubauer työskentelevät kansainvälisen hallinnon osastolla, joka huolehtii FH Joenneumin opinto-ohjelmista ja vastaa myös alan laajasta kansainvälisestä tutkimuksesta ja kansainvälisistä opinto-ohjelmista. Kaikilla heillä on laaja koke-mus kansainvälisistä tutkimus- ja kehityshankkeista sekä globaalilla (mm. ALFA, EU-ASEAN, EU-INTI), alueellisella (mm. Leonardo da Vinci, Grundtvig) että paikallisella /mm. Steiermarkin tulevaisuusrahasto) tasolla. MMag Muellerin pääpanos paikallisella tasolla liittyy hänen rooliinsa osaston projektipäällikkönä. Kaikilla kolmella on myös tärkeä tehtävänsä paikallisessa (Itävalta) projektin tulosten levittämisessä informaation ja koulutuksen välityksellä.

Sähköposti: Gerhard.apfelthaler@fh-joanneum.at
Sähköposti: christa.mueller@fh-joanneum.at
E-oppimiskeskus Rietsch
E-oppimiskeskus Rietsch on yksityinen pk-yritys, joka on perustettu Itävallassa vuonna 1995. Se on erikoistunut e-oppimisen kehittämiseen. Yrityksen avainhenkilöillä on pitkä ammatillinen kokemus opettamisesta ja kouluttamisesta. Yrityksen päävahvuus on sen multimedia-didaktinen pätevyys. Tuotetut sovellutukset on räätälöity työntekijöiden jatkuvan oppimisen vaatimusten mukaisiksi. Yritys tunnetaan hyvin e-oppimisen asiantuntijana, joka on kes-kittynyt Itävallassa räätälöityihin koulutussovellutuksiin. (Työmarkkinaneuvosto, Kauppakamarin koulutusinstituutti, pankit, high-tech –yritykset, Wienin kaupunki jne.) Yritys on tehnyt yhteistyötä vuodesta 1995 Wienin Kauppakorkeakoulun pienyritysinstituutin kanssa ja on osallistunut useisiin EU-projekteihin, kuten pk-yrityksille suunnattu FP6-projekti. Yritys on hallinnoinut Leonardo-projekteja TOO:L & MODEL (1996) ja TOGETHER (1999) ja ollut projektikumppanina Performance Bridge’ssä (LdV, 2002), NEWorker’issa (LdV, 2003) , EDUET (MINERVA, 2004), B-Learning for all (LdV 2006 ja se koordinoi projekteja ADysTrain (LdV 2006) and E-DysGate (GRUNDTVIG 2006). Yrityksen pääosakas, Petra Rietsch, on kokenut projektijohtaja. Hän toimii dosenttina Wienin kauppakorkeakoulussa, on kouluttajana e-liiketoiminnassa ja TRIZ:ssä ja on Itävallan TRIZ-keskuksen puheenjohtaja. Petra Rietsch on julkaissut useita e-oppimista käsiteleviä artikkeleja.
Sähköposti: rietsch@elearning-concepts.at
Verein Spunk
zur Umsetzung von innovativen, padagogischen, kultur- und sozialpolitischen Projekten
Spunk-yhdistys on voittoa tavoittelematon yhdistys. Sen jäsenet Elisabeth Kaziz-Hitz and Eva Riemer vastaavat ADysTrainin graafisesta asusta. Heillä on 20 vuoden kokemus graafisesta suunnittelusta erilaisille kulttuuri-, sosiaali- ja opetusalan asiakkaille.
Sähköposti: verein@spunk.at
Infoart
Infoart on soveltanut menestyksellisesti informaatioteknologiaa jokapäiväisessä työssään vuodesta 1990. Kehittäessään sähköisen julkaisutekniikan, multimedian, e-oppimisen tai sähköisen liiketoiminnan projekteja Infoart keskittyy tuottavaan yhteistyöhön kumppaniensa kanssa saavuttaakseen parhaat tulokset. Viimeisen 14 vuoden aikana yhtiö on osoittanut olevansa tehokas ja luotettava kumppani työskennellessään EU:n tutkimus- ja sovellutushankkeissa sekä kansainvälisten ja kansallisten instituutioiden, yliopistojen ja yksityisten yritysten kanssa.
Sähköposti: info@infoart-bg.com
Suell Team ApS
Suell Team ApS on vuonna 1995 Tanskassa perustettu yksityinen yritys.
SUELL Teamin ydinpalvelut ovat
varojen hankinta
evaluointi
koulutus
kansainväliset projektit
Erityisosaamisalueemme:
koulutus, psykologia, pedagogiikka ja organisaatiot
marginaaliryhmien integroiminen työmarkkinoille
vapaaehtoistyö
Asiakkaitamme:
kunnat, vapaaehtoisjärjestöt, lasten- ja nuorisokodit, kuntoutuskeskukset, erityisryhmien koulutusinstituutiot
Sähköposti: ds@suellteam.dk
CREA
Confederacion de Empresarios de Aragon

Aragonin alueen yritysyhdistys on ammatillinen) organisaatio, jonka muodostavat Aragonin alueen kolmen provinssin yhdistykset: Huesca (Huescan provinssin yritysyhdistys, eli CEOS), Teruel (Teruelin yritysyhdistys eli CET) ja Zaragoza (Zaragozan yritysyhdistys eli CEZ) ja CEPYME.

Nämä kolme jäsenjärjestöä muodostuvat eri yritysalojen liitoista ja yhdistyksistä sekä yrityksistä, jotka eivät kuulu mihinkään tiettyyn yrityssektoriin, mutta toimivat liiton alueella.

CREA on jäsenistönsä vuoksi yksi kansallisesti edustavimpia liike-elämän järjestöjä. Sen jäsenistöön kuuluu lähes 170 yhdistystä ja sen piirissä toimii noin 26 000 aragonialaista yritystä.

CREA:n tavoitteet ovat: Edistää Aragonian alueen tasapainoista kehittämistä ja puolustaa markkinataloudessa vapaata yritystoimintaa, edustaa ja puolustaa Aragonian liike-elämän yhteisiä etuja, edistää liike-elämän yhtenäisyyttä ja solidaarisuutta, edistää yrittäjien keskuudessa yhtenäisyyttä ja heidän aktiivisuut-taan ratkaistassa alueen ongelmia, tehdä Aragoniaa tunnetuksi Euroopassa ja kehittää yhdessä Aragonian liikemiesten kanssa alueen omaa liiketoimintaa.

Lyhyesti sanottuna, CREA on aragonialaisten liikemiesten ainoa puolestapuhuja puolustettaessa ja kehitettäessä alueen liike-elämää.

Sähköposti: joalonso@crea.es
TKK Dipoli
TKK Koulutuskeskus Dipoli
Helsinki University of Technology
Lifelong Learning Institute Dipoli

TKK Koulutuskeskus Dipoli on Teknillisen korkeakoulun täydennyskoulutusyksikkö, joka on perustettu 1980-luvun alussa. Se on Euroopassa yksi alansa suurimpia elinikäisen oppimisen tarjoajia. Sillä on noin sadan hengen henkilökunta. Vuonna 2002 kurssien lukumäärä oli 245 ja lähes 5000 henkilöä osallistui kursseillemme ja ohjelmiimme. Vuotuinen liikevaihto on 11, 5 milj. euroa (2002)

TKK Dipoli on erikoistunut teknologiaan ja liiketoiminnan kehittämiseen. Se suunnittelee ja tuottaa elinikäistä oppimista ja sekä ammatillisesti kehittäviä kursseja ja ohjelmia. Se hyödyntää kansainvälisiä verkostojaan, teknillisen korkeakoulun henkilökunnan teknologista osaamista ja teollisuuden liike-elämän osaamista. Niiden avulla se auttaa yritysten johtamista ja teknistä kehitystä. Kurssimme ja ohjelmamme on suunniteltu vastaamaan asiakkaittemme vaihtuvia tarpeita. Asiakkaitamme ovat yksityiset henkilöt, yritysmaailman organisaatiot ja erilaiset ammattiryhmät. Asiakkaisiimme kuuluu myös Suomen julkishallinto.

Sähköposti: anna-kaarina.kairamo@tkk.fi
f-bb
Forschungsinstitut Betriebliche Bildung gGmbH
Ammattikoulutuksen Tutkimuslaitos on voittoa tuottamaton yritys, jonka omistaa Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft (bbw), ts. Baijerin elinkeinoelämän ylläpitämä koulutuskeskus. FBB on keskittynyt ammatillisen koulutuksen laajiin tutkimus- ja kehitysohjelmiin alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Useimmat projektit tehdään yhteistyössä kaupallisten, teollisten ja käsityöammatteja edustavien yritysten, muiden tutkimus- ja ammatillisten kou-lutuslaitosten tai ammattikoulujen kanssa. FBB:n tehtävät sisältävät ammatillisen koulutuksen perustutkimusta ja mallitestejä, opiskelijoiden case-tapausten suunnittelua, empiirisiä tutkimuksia, samoin kuin projektien kehittämistä ja tieteellistä ohjausta. Tutkimustoiminnan ensisijaisena kohteena ovat uuden-laisten työorganisaatioiden sisäiset suhteet, VET sekä uudet viestintävälineet ja –menetelmät. FBB:ssä työskentelee noin 50 tutkijaa. Sen eri tieteenaloja edus-tavaan henkilökuntaan kuuluu yhteiskuntatieteilijöitä, talous- ja työelämän tuntijoita sekä ammatillisen koulutuksen ammattilaisia. Instituutin henkilöstön laaja kokemus eri tehtävissä mahdollistaa FF:n menestyksellisen toiminnan ja laajan asiantuntijoille kohdennetun julkaisutoiminnan.
Sähköposti: Morawietz.Natalie@f-bb.de
GNW kft.
Sähköposti: gyarme@mtapi.hu
EURO-training
EURO-training on voittoa tuottamaton ja hallituksesta riippumaton järjestö, joka on perustettu vuonna 2004 ja sijaitsee Stara Zagorassa, Bulgariassa. Organisaation päätavoitteet liittyvät erilaisten koulutusohjelmien tuottamiseen ja tukemiseen.
Tärkeimmät toiminta-alueet ja asiantuntemus:
demokraattisten ja sosiaalisten arvojen edistäminen
nuorille ja aikuisille tarkoitettujen koulutusohjelmien ja yhteiskunnallisten aktiviteettien toteuttaminen
nuorten ja aikuisten ammatillinen opastaminen
henkisten resurssien kehittäminen
vammaisten ja syrjäytyneiden kouluttaminen sekä yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoaminen heille
vammaisten motivaatiokoulutus
monikulttuurinen sekä ammatillinen että yleinen kouluttaminen, elinikäinen oppiminen
vammaisten sosiaalinen, koulutuksellinen ja työllinen integraatio
kansainvälisten projektien ideointi, kehittäminen ja toteutus
projektihallinto
Organisaation kunnianhimoisilla työntekijöillä on kokemusta suuresta joukosta eurooppalaisia ohjelmia, kuten TEMPUS, LEONARDO DA VINCI, JOINT ACTIONS ja SOCRATES.
Sähköposti: christo@itti.uni-sz.bg
Ibis Creative Consultants Ltd
www.wdnf.info
Dr Ian

Ibiksen johtaja, tohtori Ian Smythe on kansainvälisesti tunnettu dysleksian tutkija. Hän on julkaissut teoksia sekä painettuina että sähköisessä muodossa ja hän on kouluttanut ja konsultoinut hallituksia, kansalaisjärjestöjä sekä instituutteja. Hän oli yksi International Book of Dylexian tuottajia ja oli mukana suunnittelemassa ja kehittämässä Englannin Dysleksiayhdistyksen julkaisemaa Dysleksia-käsikirjaa. Hän on luennoinut, konsultoinut ja kehittänyt resursseja laajalti sekä Euroopassa että kansainvälisesti, kuten Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa ja Hong Kongissa. Hänen viimeisimpiin projekteihinsa kuuluu usean maan yhteisiä akateemisia tutkimushankkeita, yleiseurooppalainen EU-rahoitteinen projekti, jonka kohteena on dyslektikko-opiskelijoille tarkoitettu ohjelmisto, tietokonepohjainen resurssien kehittäminen, mihin sisältyy web-pohjainen monikielinen arviointiväline sekä paperi- ja cd-pohjaiset materiaalit hongkongilaisia opiskelijoita varten. Hän viimeisimpiin dykslektikkojen koulutushankkeisiinsa ovat kuuluneet työtehtävät Brasiliassa, Kiinassa, Kreikassa, Hong Kongissa, Unkarissa, Puolassa, Romaniassa ja Ruotsissa.

Yhteystiedot: Dr Ian Smythe
Sähköposti: ian.smythe@ukonline.co.uk
  © ADysTrain 2006
Muokattava työkalurivi: Tästä voi vaihtaa sivujen ilmettä;. fonttikokoa, fontin väriä ja taustaväriä.